Uusimmat artikkelit

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sijoitustoimintaa, missä rahallisten tuottojen lisäksi tärkeänä osana on ympäristöystävällisyys, ihmisoikeuksien noudattaminen, kuluttajasuojan noudattaminen ja monimuotoisuuden edistäminen.

Suomessa vastuullista sijoittamista edistää Finsif (Finland’s Sustainable Investment). Sijoituksissa eettisten periaatteiden noudattaminen tarkoittaa, että sellaiset kohteet rajataan pois, jotka eivät näitä periaatteita noudata (mm. lapsityövoiman käyttö, ja työntekijöiden oikeuksien polkeminen) ja näin pyritään edistämään periaatteita, jotka ovat yhteiskunnalle yleisesti hyödyksi.

Perinteisesti vastuullisen sijoittamisen periaatteiden vastaista on sijoittaa mm. aseteollisuuteen, uhkapeleihin, tupakkaan tai pornografiaa tarjoavaan yritykseen, mutta tässä nousee myös esille kysymys yksilön valinnanvapaudesta ja vastuusta itse tekemiinsä päätöksiin. Jos yritykset noudattavat laillisessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa ja eettisiä periaatteita, niin näihin yrityksiin sijoittamisen ei voida sanoa olevan epäeettistä.

eettisyysilmainen 25€

Vastuullinen sijoittaminen ennen ja nyt

Eettisen sijoittamisen historian voidaan sanoa ulottuvan 1700 ja 1800-luvun vaihteeseen Yhdysvaltoihin, jolloin ensimmäisen kerran kauppiaat kieltäytyivät yhteisyöstä henkilöiden kanssa, jotka olivat mukana orjakaupassa. Yhteistoiminnasta kieltäytyivät henkilöt, olivat suurimmaksi osaksi ”kveekkereitä”, eli uskonnolliseen veljeskuntaan kuuluvia jäseniä, jotka olivat kokouksessa sopineet pitäytyvänsä pois orjakaupasta.

Modernin liiketoimintaetiikan kehitys alkoi varsinaisesti kuitenkin vasta 1960-luvulla naisasialiikkeen, tasa-arvoliikkeen ja työjärjestöjen asemien vahvistuessa. Myös ensimmäinen tiedotusvälineiden laajasti kuvilla ja videoilla raportoiman sodan, Vietnamin sodan, vaikutus eettisiin arvoihin sijoitustoiminnassa oli valtava. Yksityiskohtaiset kuvat ja videot sodan hirveyksistä, saivat monet boikotoimaan yrityksiä, jotka hyötyivät liiketoiminnassaan Vietnamin sodasta. Etelä-Afrikan harjoittama apartheid sai sijoittajat vetäytymään pois yrityksistä, jotka harjoittivat liiketoimintaa Etelä-Afrikan hallituksen kanssa. Talouspakotteilla voidaan sanoakin olleen suuri rooli apartheidin murtumisessa.

1990-luvun alkaessa vastuullisen sijoittamisen painopiste siirtyi kestävän kehityksen tukemiseen, kun huoli luonnonvarojen ehtymisestä ja eriarvoisuuden lisääntymisestä alkoi kasvaa yhteiskunnassa ja mm. ilmastonmuutoksen voidaan sanoa johtuvan teollisen aikakauden alkuaikojen piittaamattomuudesta.

Kestävän kehityksen huomioiminen pitää sisällään, liiketoiminnallisia ratkaisuja, jotka eivät huononna seuraavien sukupolvien edellytyksiä elää. Päätöksenteossa tulee huomioida yhä enenevissä määrin myös pitkäaikaisvaikutukset ympäristöön ja ihmisiin.

Tänä päivänä vastuullinen sijoittaminen on voimakkaasti nouseva liiketoiminta-ala.

Suuryrityksen on lähes mahdotonta menestyä kehittyvillä markkinoilla jos se ei huomioi päätöksenteossaan vastuullisen toiminnan periaatteita. Vuonna 2014 Yhdysvalloissa USSIF:in tekemässä raportissa, joka käsittelee vastuullista ja kestävää kehitystä, laskettiin joka kuudennen Yhdysvalloissa sijoitetun dollarin olevan vastuullisen sijoittamiseen kohdistettu.

 

Mitä vastuullinen sijoittaminen käytännössä pitää sisällään?

Vastuullinen sijoittaminen ei tarkoita, että joutuisit tyytymään alhaisempaan tuottoon sijoituksellesi.

Vuonna 2009 Sebastian Loben ja Christian Walkshäuslin tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että sosiaalisesti vastuullisten yritysten ja ns, syntiyritysten (uhkapeli, aseteollisuus ja tupakkateollisuus) tuotoissa ei ollut eroa. Vastuullisesti toimivia yrityksiä etsiessäsi voit esim.  Osakkeita valitessasi perehtyä yrityksen toimintasuunnitelmaan.

Siitä käy yleensä ilmi millä tavoin yritys huomioi liiketoiminnassaan eettiset periaatteet. Vastuullisuuden voi huomioida kahdella tapaa. Sijoittaja voi valita sellaisia yrityksiä omalta toimialaltaan, jotka huomioivat parhaiten vastuullisen toiminnan periaatteet tai voit investoida suoraan yrityksiin joiden liiketoimintaperiaate liittyy kestävän kehityksen tukemiseen, kuten ilmastonmuutoksen estämiseen.

Taloustieteilijä Milton Friedman, on sanonut, että yritystoiminnassa ei voi olla eettistä ajattelua mukana, koska se rikkoisi yrityksen perusperiaatetta, eli lisäarvon tuottamista osakkeenomistajille. Mikä tahansa toiminta, joka ei suoraan tähtää tuon lisäarvon tuottamiseen, olisi perusperiaatteiden vastaista.

On sanottu, että tämä ajattelutapa ei huomioi pitkän aikavälin tapahtumia, jos yritys lisäarvoa osakkeenomistajille tuottaessaan heikentää yhteiskuntaa, niin jossain vaiheessa tullaan asettamaan säädöksiä, jotka rajoittavat yrityksen toimintavapautta ja näin myös heikentävät sen mahdollisuuksia suorittaa perustehtäväänsä.

Yrityskonsultti Peter Drucker puolestaan on maininnut, ettei tarvita erikseen yritysetiikkaa, koska eettisyys on  rakennettu jokaisen henkilön sisälle omiin perusarvoihin. Jokainen punnitsee päätöksenteossaan, onko toimintapa oikea ja omiin arvoihin sopiva. Näin ollen suurin vastuu olisi yrityksen johtohenkilöillä, jotta he päätöksissään noudattaisivat yleisesti eettisiksi katsottuja normeja.

 

vastuullisuus

 

 

 

Sijoitusvinkki suosittelee vain eettisten toimintatapojen mukaan toimivia ja luotettavaksi todettuja yrityksiä. Nämä löytyvät helposti sijoitustarjoukset kohdasta.Jokaisen sijoittajan tulee kuitenkin muistaa, että sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä ja varsinkin johdannaisilla tai vipuvaikutuksella kauppaa käymällä, on suuri riski hävitä sijoittamansa varat. Tästä syystä, me suosittelemme, että tutustut perusteellisesti aina jokaiseen sijoitusmuotoon ennen kuin päätät sijoittaa huomattavia summia varoistasi. Sijoitusvinkin perustehtävänä onkin opettaa ja edistää tietämystä eri sijoitusmuodoista, jotta pystyisit sijoittamaan varasi järkevästi ja tuottavasti.

Lue myös etusivulla oleva vastuuvapauslauseke ennen sijoitustoimintaan ryhtymistäsi, jotta olet perillä riskeistä jota siihen sisältyy. Jos huomaat, että jokin suosittelemistamme yrityksistä toimii eettisten periaatteiden vastaisesti, toivommekin, että ilmoitat siitä meille. Näin voimme arvioida toiminnan rikkeiden vakavuuden ja sen vaikutuksen suositukseemme.

Takaisin etusivulle 

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 2.3.2015

Leave a comment