Uusimmat artikkelit

Hedge-rahastot

Hegde-rahasto on erityislaatuinen sijoitusrahasto. Siinä missä tavallinen sijoitusrahasto yrittää voittaa vertailuindeksin, Hedge-rahaston tavoitteena on markkinassa kuin markkinassa voittaa asetetut kasvutavoitteet.

Strategian täytyykin perustua johonkin markkinoista poikkeavaan sijoitusstrategiaan. Tällaisia sijoitusstrategioita voivat olla erilaisten raaka-aine ja valuuttoihin sijoittaminen, perinteisten osake ja korkosijoitusten lisäksi. Hedge-rahastot voivat ottaa huomattavasti suurempaa riskiä kuin eläkerahastot ja niiden tuottojen volatiliteetti onkin huomattavasti suurempaa. Hedege-rahastoissa voidaan myös sallia ajoittain suurempiakin laskuja arvostuksissa, jos se palvelee vielä kokonaisstrategiaa tietyllä aikavälillä. Hedge-rahastoja onkin olemassa monen tyyppisillä sijoitusstrategioilla ja sitä kautta monen tasoisella riskillä ja tuotto-odotuksilla.

 

Hedege-rahastot ja niiden suojautuminen sekä kritiikki

Hedge-rahastot pyrkivät aktiivisesti suojautumaan sijoitusten riskiltä hajauttamalla sijoituksiin jotka eliminoivat toistensa mahdollisia laskevia kursseja toisen osakkeen nousulla mahdollisimman hyvin sekä vielä erikseen suojautumaan erilaisilla johdannaisilla tiettyjä kurssivaihteluita vastaan.

Hedge-rahastot pyrkivät käytännössä suojautumaan kaikilta riskeiltä ja olemaan markkinariippumattomia. Todellisuudessa suojautumalla useimmilta laskusuhdanteilta, jää myös voitoista saamatta suuri osa, koska myös tämä suojautuminen kaikkea yllättävää vastaan maksaa. Markkinariippumattomuuteen on hankala päästä tai ainakin tuotto tavoite joudutaan asettamaan melko alas.

Hedge-rahastoja on kritisoitu runsaasta johdannaisten käytöstä, ei pelkästään suojautumiseen, vaan myös markkinanäkemyksen ottamiseen.

Tällöin johdannaisten ominaisuuksiin kuuluvat kerrannaisvaikutukset, eli vipuvaikutukset vahvistuvat turhankin paljon ja ne aiheuttavat ylimääräistä vaihtelua tuottoihin. Sijoittajalla ei aina ole mahdollisuutta selvittä milloin näin on tapahtunut ja todellisuudessa Hedge-fundiin rahansa laittaneet voivat ottaa suurempaa riskiä kun esitteissä tai raporteissa annetaan ymmärtää. Yksityisten sijoittajien suojaksi Hedgerahastoihin ei juuri ole pääsemistä tavallisilla tallaajilla, eikä säännellyillä sijoitussalkuilla, kuten eläkesäätiöillä, paitsi tietyissä rajoissa.

Hedgefund salkunhoitaja

Hedgefund salkunhoitaja

ilmainen 25€

Hedge-rahastot, sääntely ja erilaiset strategiat

Koska Hedge-rahastojen eivät kuulu yleisen sijoitusrahastoja koskevan sääntelyn piiriin, ne voivat sijoittaa käytännössä miten huvittaa, sijoitusstrategiansa puitteissa.

Hedge-rahastoja onkin viittä eri päätyyppiä joista lyhyet kuvaukset seuraavassa.

”Event Driven” on tapahtumalähtöinen sijoitusstrategia jossa odotetaan jonkin tapahtuman heilauttavan kursseja suuntaan tai toiseen voimakkaasti.

Tällaisia tapahtumia voidaan pyrkiä itse luomaan ostamalla määräävä osa yrityksen osakkeista ja tekemällä radikaaleja muutoksia yrityksen toimintaan esimerkiksi pilkkomalla sitä osiin ja myymällä osa liiketoiminnoista ja näin nostamalla sen arvoa ydinliiketoimintaan keskittyvänä. Tämä vaatii usein merkittäviä pääomia.

”Global macro” ryhmän Hedgerahastot, jotka sijoittavat huomattavalla vipuvaikutuksella lähes kaikenlaisiin julkisenkaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin, valuuttoihin raaka-aineisiin tai johdannaisiin.

Suuren vivun käytössä on aina riskinsä kun jotakin yllättävää tapahtuu, kuten finanssikriisi 2008.

”Directional equity/debt”- Hedge-rahastot sijoittavat käytännössä ”väärin hinnoiteltuihin” arvopapereihin,

ja ostavat näitä joko alihintaan tai lyhyeksi myyvät niitä, siinä toivossa että voivat ostaa niitä tulevaisuudessa takaisin halvemmalla. Pyrkivät siis hyödyntämään arbitraaseja markkinoilla.

”Relatie Value” Hedge-rahastot ryhmään kuuluvat sellaiset rahastot, joiden strategiana on sijoittaa johonkin instrumenttiin ja samalla myydä lyhyeksi toista lähes vastaavaa instrumenttia.

Tämä perustuu lähes riskittömän tuoton odotukseen. Myös tässä strategiassa pyritään hyödyntämään arbitraasituottoja. Esimerkkinä eri kohde-etuuksista voi olla kahden kilpailevan yrityksen osakkeet, tai kaksi bondia samalta liikkeellelaskijalta, joilla on eri kuponkikorko. Tehdessään tällaista strategiaa Hedge-rahastot itse asiassa korjaavat itse markkinoiden väärinhinnoittelua, mutta tehdäkseen mitättömiä suurempia voittoja, suuren velkavivun käyttö on välttämätöntä.

Viimeisenä vielä ”Multistrategy” jossa voidaan hyödyntää useampaa edellä mainituista strategioista samanaikaisesti ja päällekkäin.

Koska strategia voi olla joskus todella monimutkainen ja useamman strategian samanaikaisessa käytössä on omat haasteensa, näiden Multistrategy rahastojen onkin sanottu olevan rahastojen rahastoja Funds of Funds jotka pääsevät tyypillisesti keskinkertaiseen tuottoon, mutta veloittava muita suurempia palkkioita. Eivät todellakaan aina mitään huippu menestyksiä kun on liian monta kokkia ja kauhaa sopassa ja kaikilla hieman oma näkemys mitä kaikkea soppaan pitäisi lisätä.

 

Salkunhoitajat palkitaan usein prosenttiosuuksin tuotoista

Salkunhoitajat palkitaan usein prosenttiosuuksin tuotoista

Hedge-rahastojen hyödyt ja haitat

Hedge-rahastot poistavat markkinoilta arbitraaseja ja väärinhinnoitteluja tekemisillään, ja näin markkinoilla olevilla instrumenteilla pitäisi olla ”oikeammat hinnat”.

Haittapuolena on rahastojen ja strategioiden monimutkaisuus, jossa sovelletaan ties minkälaisia malleja ja salkunhoitajan kulloistakin harkintaa täysin vapainkäsin. Vaikka kaikelta on yritetty suojautua ja varmaan tuottoon pyritty, kun jotain ennalta arvaamatonta tapahtuu, niin usein silloin suuren velkavivun käytöstä johtuen, mennään metsään niin että heilahtaa.

Kuten mainittu, kulut ovat usein suuremmat kuin tavallisessa rahastossa, eikä Hedge-rahasto käytännössä voi luvata tiettyjä tuottoja, koska kukaan ei edelleenkään osaa ennustaa, muutenhan finanssikriisin kurssilaskuihinkin olisi jonkun pitänyt osata varautua. Usean prosentin kulut syövät maltillisesta voitosta usein liian paljon pois. Kuten eläkevakuutuksia käsittelevässä artikkelissa laskimme auki, jo muutaman prosentin ylimääräiset kulut vuosittain aiheuttavat pitkässä juoksussa suuren loven kertyneeseen omaisuuteen.

Kalliiden kulujen lisäksi toinen ongelma on sijoitusstrategian toimivuuden yksinkertainen loppuminen.

Aggressiivinen arbitraasien metsästäminen nopeuttaa kaupankäyntiä ja pienentää tuotonteko mahdollisuuksia jatkuvasti. Jossakin kohtaa niitä ei enää juuri ole, tai niissä joudutaan käyttämään aivan liian suuria velkavipuja, jos tällöin salkun hoitaja tekeekin virheen, niin seuraukset voivat olla tuhoisat. Tästä seuraa riski rahaston ajautumisesta sijoittamaan oman osaamisalueensa ulkopuolelle, jolloin sen tuotonteko kykyä on syytä kyseenalaistaa.

Lisäksi Hedge-rahastoon sijoittaneen täytyy miettiä millä todennäköisyydellä saa rahansa pois rahastosta, jos tämän rahaston strategia ei enää yksinkertaisesti toimi markkinoilla ja tuoton tekokyky on alentunut. Näiden rahastojen hallittu purkaminen voi olla hankalaa ja voi aiheuttaa suuriakin arvonlaskuja kun omistuksia joudutaan myymään miljoonilla tai jopa miljardeilla.

Kaiken kaikkiaan lyhyenaikavälin tasaisesta tuotosta on hyötyä vain vähän. Pidemmällä aikavälillä tällaista tasaista tuottoa ei edes voida luvata eikä siitä ole mitään hyötyä. Riskittömyyteen pyrkivä rahasto suurineen kuluineen, todennäköisesti häviää osakemarkkinoiden keskimääräiselle tuotolle eli markkinaindeksille kun aikaväli on riittävän pitkä. Muita sijoitusmahdollisuuksia löydät sijoitustarjoukset sivultamme.

 

Etusivulle

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 12.2.2015

Leave a comment