Uusimmat artikkelit

Tilinpäätösanalyysi

tilinpäätösanalyysi

Tilinpäätösanalyysin avulla voidaan arvioida yrityksen riskisyyttä, taloudellista terveydentilaa, suorituskykyä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia eri menetelmillä.

Tavallisin menetelmä on käyttää erilaisia taloudellisia tunnuslukuja näiden arvojen mittaamiseen yrityksen tuloslaskelmasta, taseesta ja kassavirtalaskelmista. Tilinpäätösanalyysia on tärkeää käyttää pohjana osakkeita valittaessa, etenkin arvosijoittajan tulisi tehdä tarkkoja analyyseja, jotta hän saa oikean kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksista.

Tällä tavoin sijoittajalle tullee myös selväksi miksi hän kyseiseen yhtiöön sijoittaa ja hän saa päätöksilleen konkreettista kiistatonta aineistoa, joiden avulla tuottavien ja parempien sijoitusten tekeminen on huomattavasti todennäköisempää. Samalla tulee myös ilmi kuinka vankalla pohjalla yrityksen tilanne todella on. Tässä artikkelissa opetamme sinulle tilinpäätösanalyysin tekemisen ja kerromme miten hyödyntää sitä sijoituspäätöksissäsi.

Mitä tilinpäätösanalyysiin kuuluu ja miten se tehdään?

Tavallisimmin käytetyt tilinpäätösanalyysin menetelmät on fundamenttianalyysi, DuPont-analyysi, horisontaalinen ja vertikaalinen analyysi ja tunnuslukuanalyysi.

Koska fundamenttianalyysia on käsitelty omassa artikkelissa ja tunnusluvut tullaan käymään läpi omassa, niin paneudumme nyt tarkemmin kahteen keskimmäiseen.

DuPont-analyysi

DuPont-analyysin avulla mitataan oman pääoman tuottoa kolmessa eri osassa. Ensimmäinen osa on voittomarginaali joka muodostuu nettotuloksen osuudesta myynnistä. Seuraavana on pääoman kiertonopeus joka muodostuu myynnin osuudesta omaisuuseristä. Kolmantena on velkavivun määrä joka muodostuu varojen osuudesta omasta pääomasta.  Kun nämä kaikki kolme kerrotaan keskenään, saadaan tilikauden voiton osuus omasta pääomasta eli oman pääoman tuotto, joka on se osuus jonka sijoittajat saavat firmasta.

Tämän analyysin avulla saadaan selville mistä sijoittajille tuleva tuotto oikein muodostuu, joka on erittäin hyödyllistä etenkin sellaisten yhtiöiden kohdalla, jotka ovat saman toimialan kilpailijoihin verrattuna ylivertaisessa tai huonommassa asemassa. Myös eri toimialojen välistä vertailua voi tehdä, mutta siitä ei pidä tehdä yhtä selviä johtopäätöksiä esimerkiksi seuraavien erovaisuuksien takia.

Korkean voittomarginaalin toimialat

Esim. brändätyt ihonhoitotuotteet ja hajusteet ovat korkean katteen tuotteita. Yrityksille voi olla tärkeämpää hinnan pitäminen korkeana kuin suuri myyntivolyymi. Tämä johtaa siihen, että vaikka tuotetta kohden tuleva suuri voittomarginaali saa oman pääoman tuoton kohoamaan suuriin prosentteihin, ei myyntimäärän kasvattaminen ole mahdollista kuin tiettyyn rajaan asti ilman että brändi kärsii.

Korkean kiertonopeuden toimialat

Esim. Ruokakaupoilla on tuotteissaan korkea kiertonopeus ja iso volyymi mutta tuotekohtaiset katteet voivat olla hyvinkin pieniä. Tällaisilla toimialialoilla voidaan vertailla esimerkiksi eri paikoissa sijaitsevien liikkeiden tuottoja ja näin tehdä päätöksiä siitä avataanko uusia vai/ja suljetaanko vanhoja.

Korkean velkavivun toimialat

Esimerkiksi pankki- ja finanssialan yritykset käyttävät suurta velkavipua toiminnassaan, monilla muilla toimialoilla samanlaisen velkavivun käyttäminen nähtäisiin erittäin suuririskisenä.

DuPont-analyysi on erittäin hyvä keino saada selville mistä tuottavuus muodostuu. Sen avulla voidaan myös arvioida onko jossain kohdissa vielä parantamisen varaa vai onko yritys jo saavuttanut sellaisen tason tuottavuudessaan, että kasvu on vaikeaa. Myös toimialojen välisessä vertailussa ja tehdessään päätöstä siitä, millä toimialalla on suurin potentiaali, DuPontin avulla voidaan saada paljon hyödyllistä informaatiota.

 

tilinpäätösanalyysi
ilmainen 25€

Horisontaalinen ja vertikaalinen analyysi

Horisontaalinen analyysi vertaile aikojen saatossa kertynyttä taloudellista informaatiota, esimerkiksi viime vuoden tilinpäätöstä tätä edelliseen. Analyysi voidaan suorittaa esimerkiksi antamalla viimeisimmän ajanjakson kaikille luvuille arvon 100% ja tutkia kuinka paljon muitten ajanjaksojen luvut poikkeavat prosentteina.

Tämän tarkoituksena on löytää onko jokin tietty luku erityisen pieni tai suuri jollain periodilla. Jos näin on, niin silloin voidaan alkaa tutkia tarkemmin mistä luvun pienuus tai suuruus voi johtua. Horisontaalisen analyysin avulla saadaan selville, mitkä tekijät ovat syynä mahdollisille muutoksille.

Vertikaalinen analyysi on tilinpäätösanalyysin osa jossa tilinpäätöksen jokainen osa listataan muiden osien osuutena. Esimerkiksi tuloslaskelmassa kuinka monta prosenttia mikäkin osuus on kokonaismyynnistä. Tämä onkin yleisin vertikaalisen analyysin käyttötarkoitus, samalla nähdään mitkä ovat yrityksen suurimmat tulo- ja menoerät ja mitkä erä ovat niin pieniä, että niiden seurantaa ja pienentämiseen ei kannata uhrata resursseja.

 

Tilinpäätösanalyysin käyttötarkoitukset

- Selvittää onko yrityksellä maksukykyä suoriutua veloistaan. Velkojilla on eri motiivit kuin sijoittajilla analyysia tehdessään. Velkojille on tärkeää, että yrityksen lyhyen ajan likviditeetti on kunnossa ja että liian suuri osuus omasta pääomasta ei ole sidottuna esim. kiinteistöihin

- Selvittää onko toimialalla mahdollisuus ansaita enemmän rahaa ja ottaa selvää mistä lähteistä sitä voi lähteä hakemaan 

- Saada muodostettua taloudellisia tunnuslukuja joista selviää yrityksen kokonaisterveydentila 

- Saada selville yksityiskohtia yrityksen liiketoimista

Sijoittajien ja velkojien lisäksi tilinpäätös on tärkeä informaationlähde myös valtiolle ja yrityksen omalle johdolle, jotta pystytään kehittämään liiketoimintaa yhä tuottavammaksi. Sijoittajille tuottavuus on kuitenkin yksi tärkeimmistä lähteistä sijoituspäätöstä tehdessä.

Harjaantuneelle tunnuslukujen ja arvojen avulla saatava informaatio antaa selvän kuvan siitä kuinka kannattavaa kyseiseen firmaan on sijoittaa nyt ja tulevaisuudessa, siispä suosittelemmekin sinua aloittamaan harjoittelun niin pian kuin mahdollista, jos tavoitteenasi on tehdä tuottavimpia mahdollisia sijoituksia. Kun olet mielestäsi valmis aloittamaan sijoittamisen niin tutustu sijoitustarjouksiimme.

 

Etusivulle 

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 2.3.2015

 

Leave a comment