Uusimmat artikkelit

Tunnuslukuanalyysi

Tunnuslukuanalyysi

Osakkeiden arvostuksesta ja yrityksen taloudellisesta tilasta pyritään pääsemään jyvälle tekemällä monenlaisia tunnuslukuanalyysejä. Näillä yritetään selvittää yrityksen tilaa ja edellytyksiä toimia markkinoilla sekä sen osakkeen mahdollista yli- tai alihintaisuutta sekä tulevia osinkotuoton edellytyksiä. Sijoittajan näkökulmasta tärkeimmät luvut ovat P/E (price/ earnigs per share), hinta/tasearvo eli P/B-luku (price/ book value) ja osinkotuotto.

Tunnuslukuanalyysi ja P/E-luvun käyttö

P/E- lukua sivuttiinkin jo hieman sijoitusanalyysiä koskevassa artikkelissamme, mutta käydään se tässä vielä läpi, koska se on yksi keskeisimmistä yleisluontoisista tunnusluvuista tunnuslukuanalyysissä.

Price/earnigs per share tarkoittaa siis osakkeen hinnan ja osakekohtaisen tuloksen välistä suhdetta. P/E -luku kertoo siis karkeasti, montako vuotta yrityksellä menee nykyisellä tuloksenteko tahdilla tehdä osakkeensa hinnan verran tulosta.

Yritykset voidaan jakaa P/E-luvun perusteella karkeasti kahteen ryhmään, kasvuyhtiöihin ja arvoyhtiöihin. Kasvuyhtiöillä on korkea P/E luku, esim. 20, jolloin sen hinta suhteessa nykyiseen tuloksentekokykyyn on kallis mutta siltä uskotaan voimakasta kasvua tulevaisuudessa, jolloin myös tulos ja osingonmaksukyvyn uskotaan paranevan.

Tällaiseen yhtiöön sijoittaessaan on mahdollisuus tietysti tulevaisuudessa päästä osalliseksi näistä hyvistä tuloksista ja osinkovirroista jos yhtiön odotettu kasvu todella tapahtuu ja yritys menestyy. Riskinä toki on, että näin ei koskaan tapahdu ja maksoit osakkeesta alun perin korkean hinnan, joka myöhemmin kasvuodotusten kutistuttua, on menettänyt arvostaan huomattavasti.

Tyypillisellä arvoyhtiöllä P/E-luku on usein huomattavasti matalampi kuin kasvuyrityksillä, noin 10 hujakoilla. Nämä yhtiöt tuottavat kohtuullisen hyvää osinkotuloa suhteessa osakkeesta maksettavaan hintaan. Sijoituksen arvon siis voi saada osinkoina takaisin kohtuullisen nopeasti.

Tässä kuitenkin tulee huomioida alhaisen P/E luvun voivan joissain tapauksissa kertoa myös hiukan huonoista kasvunäkymistä tai uskon puutteesta yrityksen menestykseen, jos sen osake on kovin edullinen. Mutta asioilla on aina monta puolta ja yhden tunnusluvun tuijottaminen voi johtaa huonoihin sijoituspäätöksiin.

P/E -luku lasketaan jakamalla yhtiön osakekurssi, osakekohtaisella tuloksella. Esimerkiksi jos osakekurssi on 20€ ja tulos 2€ per osake, on P/E- luku 20/2 = 10.

P/B-luku

P/B-luku eli yrityksen markkina-arvon ja taseen suhde kuvaa puolestaan osakekurssin suhdetta yrityksen taseessa olevaan omanpääoman määrään.

Kun P/B -luku on yli 1, osakkeiden markkina-arvo on enemmän kuin niiden taseessa oleva kirjanpidollinen arvo. Tämä kertoo, että yrityksen uskotaan olevan arvokkaampi kuin sen halussa olevat omistukset ja varallisuus sillä hetkellä yhteensä, eli sen uskotaan voivan tehdä voittoa näillä tuotannontekijöillään. Jos arvo taas on alle yhden, eli osakkeista ei makseta edes kirjanpidolliseen varallisuuteen merkittyä arvoa, ei yrityksen tuloksentekokyvyn uskota olevan kovin kummoinen.

P/B- luku on ongelmallinen, koska kirjanpidolliset arvot lasketaan usein hiukan eritavoin ja se aiheuttaa eroja eri yritysten välille. Toinen ongelma on, että P/B- luku voi muuttua huomattavasti jos yrityksen omassa pääomassa joudutaan tekemään jotakin alaskirjauksia. P/B- luku lasketaan yksinkertaisesti jakamalla osakekurssi, omanpääoman määrällä per osake. Esimerkkinä yrityksen osakekurssi 20 € ja omaa pääomaa per osake on 10€, tällöin P/B-luku on 20/10= 2.

ilmainen 25€

Osinkotuotto ja P/S-luku

Osinkotuottoa tai osinkotuottoprosenttia käytetään myös yhtenä tunnuslukuna sijoituskohteen hyvyyttä arvioitaessa. Osinkotuotto ilmentää yksinkertaisesti sijoitetulle pääomalle saatavaa tuottoja osinkojen muodossa. Osinkotuottoprosentti lasketaan jakamalla osingon määrä osakekurssin arvolla ja kertomalla lopputulos sadalla. Esimerkkinä jos osinko on 3€ per osake ja osake kurssi edelleen 20 on osinkotuotto 3/20 = 0,15 ja tämä kertaa 100 on prosentteina siis 15%. Toki pääomalle voi saada tuottoa myös arvonnousuna joka realisoituu vasta osakkeen myynnin hetkellä.

Osaketta voidaan analysoida myös niin sanotulla P/S-luvulla, jossa osakkeen hintaa verrataan osakekohtaiseen liikevaihtoon.

Tämän tunnusluvun hienous on, etteivät kirjanpidolliset arvostuksien erot pääse vaikuttamaan tulokseen vaan verrataan ihan raakaa myyntiä. Eri yritysten vertailu tosin on hankalaa koska liikevoitto prosentit vaihtelevat suuresti yritysten ja alojen välillä.

Parhaiten tällä voidaankin vertailla saman alan yritysten osakkeiden välisiä liikevaihto ja arvostuseroja. Laskelma on yksinkertainen; osakkeen pörssikurssi jaetaan osakekohtaisella liikevaihdolla. Erityisesti tämä sopii uusien yritysten arvostuksen havainnollistamiseen joilla on jo liikevaihtoa mutta ne eivät vielä ole välttämättä kannattavia.

Minkään yksittäisen tunnusluvun käyttö ei ole ylivoimainen tapa tehdä tunnusluku analyysia, vaan erilaisia tunnuslukuja tulee käyttää saadakseen kokonaisvaltaisemman kuvan yrityksen tilasta ja osakkeen mahdollisesta yli- tai aliarvostuksesta ja tulevista tuotoista. Tunnusluku analyysiä tehtyäsi pääset hyödyntämään tietojasi sijoitustarjoukset sivumme kautta.

tunnuslukuanalyysi

 

Etusivulle

Copyright sijoitusvinkki.com 2015

Updated 2.3.2015

 

 

Leave a comment